.CieRń.

11 tekstów – auto­rem jest .CieRń..

Parę słów do Boga

Może gdy­byś Boże spoj­rzał na nas łaskawiej,
wszys­tko na świecie byłoby inaczej?
Może gdy­by dzieci na świecie nie głodowały
bałagan na ziemi stałby się mały?
Może gdy­byśmy tak szyb­ko nie umiera­li
więcej w życiu byśmy doświadczali?
Ale to wszys­tko jest tyl­ko \"gdyby\"
A my żyje­my na prawdę ,a nie na niby. 

wiersz • 7 maja 2012, 16:07

Jesteś tlenem

Boję się ,długo już nie widzę Cię
po dniu nas­ta­je noc ,po no­cy dzień
boję się, za dużo se­kund w chwi­li jest 
za bar­dzo ciągnie się ,każdy dzień.

Słabo mi ,nie widzę sen­su chwil
nie czuję ser­ca bi­cia ,odeszły wszel­kie chęci życia
Gdzie jest azot ,gdzie jest tlen?
Gdzie od­szedł każdy nasz wspólny dzień
Którym tak wdzięcznie od­dychałam
w każdej chwi­li złej. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 kwietnia 2012, 20:44

Prawdziwa myśli chwila

Mój trze­ci wier­sz. Jak w pop­rzed­nich proszę o szczerą opi­nię i wskazówki :). Dzięku­je za oce­nienie poprzednich.

Nie chce Cię wi­nić ,ani oskarżać
ale muszę Ci prawdę po­kazać!
Byś zo­baczył ,co wciąż ro­bisz źle
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 kwietnia 2012, 16:26

Nie lubię ciszy

Mój dru­gi wier­sz, w za­sadzie nie wiem co sa­ma mam o nim myśleć ,wy­daje mi się troche niejas­ny i nie jes­tem pew­na jak go oce­nić. Bar­dzo dzięku­je za oce­nienie pier­wsze­go i jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 kwietnia 2012, 15:45

Nieznajomi

Bar­dzo proszę na początku o szczerą ocenę lub ko­men­tarz. To jest dla mnie naj­ważniej­sze ,po­nieważ chce spraw­dzić swo­je możli­wości i zo­baczyć czy mam ta­lent ,jak mówią mi nie które osób lub go [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 kwietnia 2012, 19:37

- Nie mam już dla ko­go życ.
-Jak to dla ko­go? Dla siebie. Prze­cież to two­je życie! Żyjesz dla siebie ,nie dla ko­goś. Nikt nie może de­cydo­wac o twoim życiu ,oprócz ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2010, 22:08

Nie płakała bo nie miała czym..
Nie kochała bo nie miała kogo
Nie is­tniała bo stra­ciła sens istnienia 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 maja 2010, 11:37

Nie mów dziewczynie:
"Ja nie jes­tem ta­ki jak twój były"
Nie mów. Udo­wod­nij. 
Słowa by­wają pus­te. Czy­ny by­wają wielkie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 maja 2010, 21:52

Gdyby zniknęła by natura.. a ludzie żyli w sztucznym świecie

Naj­bar­dziej ze świata na­tury bra­kowałoby mi leśnych zwierząt..
Które swym zacho­waniem po­kazują jak bar­dzo są wyt­rzy­małe i odważne..
Dają so­bie radę na­wet w naj­mroźniej­sze zi­my i naj­bar­dziej suche lata..
Tęskniłabym za wi­dokiem ptaków
Tak wol­nych ,że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 maja 2010, 21:32

Człowiek ,który na siłę chce zna­lesc ' wier­ne­go ' przyjaciela?
Łamie so­bie na uli­cy rękę ,kładzie się i cze­ka aż ktoś mu po­może.
Po­noc praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się w bie­dzie prawda?
Nie. Jeśli ktoś po­może te­mu człowi­kowi to tyl­ko dla zdjęc w ga­zecie.. bo po co ma się brudzic .. i tra­cic czas dla oso­by ,która jest mu obojętna?Jak po­mocy to każdy ,jak pomóc to nikt. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 maja 2010, 11:04
.CieRń.

Spokojna.. i szalona.. Dzika i przyjazna.. Tajemnicza i Otwarta.. Pewna siebie i tchórzliwa..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność